CONTACT US

 

CONTACT US

 

 

अ. भा. ग्राहक पंचायत 

केंद्रीय कार्यालय दिल्ली
690, गली न. 21, जोशी रोड, 
करोल बाग, नई दिल्ली - 110 005 
दूरभाष : 011- 47092908 

ई - मेल : grahakevraja@gmail.com

 

ग्राहक अर्थ पत्रिका 
सम्पादकीय कार्यालय
80, नारायण बाग, इंदौर
दूरभाष : 0731 - 2425111 
0731 - 3550350 
ई - मेल : grahakarth@gmail.com


 
 

 

अ. भा. ग्राहक पंचायत 

प्रदेश कार्यालय (म. प्र.) 
डी-26, स्वामी दयानन्द नगर,
74 बंगले, भोपाल, ( म, प्र. )
दूरभाष दूरभाष : 0755 - 2555126 


 

 

 

011- 47092908 

 

grahakevraja@gmail.com 

 

 0731 - 2425111  
 0731 - 3550350  

 

grahakarth@gmail.com  

 

0755 - 2555126